DROGI PACJENCIE i GOŚCIU DERMAPOLIS,

Jako Zespół DERMAPOLIS Medical Dermatology Center staramy się przestrzegać wytycznych sanitarnych i zasad higieny, dotyczących bezpieczeństwa, aby powstrzymać infekcje wirusowe (w tym SARS-CoV-2) i bakteryjne.
Prosimy, przeczytaj uważnie poniższy tekst:

» czytaj więcej

Polityka Prywatności i RODO

1.     KTO PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE?
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Dermatologiczny dr n. med. Edyta Gębska (dalej w skrócie: DERMAPOLIS), ul. Św. Barbary 14, 41-500 Chorzów, NIP 6481948140, tel. tel. +48 32 748 55 08, +48 600 041 500, adres e-mail: biuro@dermapolis.pl pełni rolę administratora Twoich danych osobowych, gdy jesteś pacjentem, jego przedstawicielem ustawowym, osobą bliską lub upoważnioną przez pacjenta DERMAPOLIS albo kontaktujesz się z DERMAPOLIS, wysyłając wiadomości na adresy mailowe z domeny dermapolis.pl.
 
2.     DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Gdy jesteś pacjentem lub pacjentką, uzyskujemy, gromadzimy i przetwarzamy w niezbędny sposób Twoje dane osobowe, by udzielić Ci świadczeń zdrowotnych, prowadzić dokumentację medyczną, organizować proces udzielania świadczeń oraz prowadzić badania kliniczne, jeśli w nich uczestniczysz, z zachowaniem wymagań, które określają przepisy prawa.
Jeżeli kontaktujesz się z DERMAPOLIS za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzamy wskazane przez Ciebie dane w celu prowadzenia korespondencji w sprawach organizacyjnych, udzielania informacji na temat przebiegu udzielania świadczeń i świadczeń udzielanych przez DERMAPOLIS.
W przypadku, gdy jesteś przedstawicielem ustawowym pacjenta, osobą mu bliską, bądź upoważnioną przez pacjenta, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji obowiązków prawnych DERMAPOLIS, organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, uzyskania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, udostępniania dokumentacji medycznej.
 
3.     NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane sensytywne, dotyczące np. stanu Twojego zdrowia, są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, jak również przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Jeżeli bierzesz udział w badaniach klinicznych, zapoznaj się proszę z informacjami na temat przetwarzania Twoich danych zawartych w formularzach świadomej zgody na udział w badaniach.
Wyłącznie na podstawie Twojej zgody (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO), mogą być przetwarzane zdjęcia zmian chorobowych skóry w celach dydaktycznych, bez wskazywania innych osobom niż DERMAPOLIS, że zdjęcia pochodzą od Ciebie.
Dane osobowe, które nie mają charakteru wrażliwego (np. dane kontaktowe, adresowe) są przetwarzane także w celu wykonania umowy o udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz realizacji obowiązków prawnych (np. prowadzenia dokumentacji medycznej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO, bądź dzięki Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym pacjenta, osobą mu bliską, bądź upoważnioną przez pacjenta, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w przypadku danych dodatkowych, udostępnianych dobrowolnie, np. w celach kontaktowych, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 
4.     JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH?
Na zasadach określonych w RODO, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a nadto wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odnośnie danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, masz prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, przy czym przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostaje legalne.
 
5.     CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE INNYM OSOBOM?
DERMAPOLIS może udostępnić Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej podmiotom lub organom, które są uprawnione z mocy prawa (art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), osobom wykonującym zawód medyczny, podmiotom zapewniającym rozwiązania techniczne i organizacyjne na potrzeby DERMAPOLIS. Nie sprzedamy nikomu Twoich danych.
6.     CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA UE?
Nie przekazujemy danych osobowych poradni specjalistycznych do Państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
Odnośnie przetwarzania danych objętych badaniami klinicznymi, w tym możliwości ich przekazania do krajów trzecich, zapoznaj się proszę z informacjami udzielanymi przez sponsora lub CRO w formularzu świadomej zgody na udział w badaniu.
 
7.     JAK DŁUGO TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE?
Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, lecz przepisy prawa przewidują niekiedy inne terminy, które będą wiążące dla DERMAPOLIS.
Podstawowa dokumentacja badania klinicznego jest przechowywana przez okres 5 lat od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono badanie kliniczne, chyba że umowa między sponsorem a badaczem przewiduje dłuższy okres. Dane gromadzone wyłącznie na podstawie zgody są usuwane także w razie jej cofnięcia.
 
8.     CZY MASZ OBOWIĄZEK PODAĆ DANE OSOBOWE?
Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest obowiązkowe. W razie ich nieudostępnienia udzielenie świadczeń może okazać się niemożliwe.
Udostępnienie danych przetwarzanych wyłącznie za Twoją zgodą (np. dodatkowe dane kontaktowe) jest dobrowolne, a ich niepodanie nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji.
 
9.     CZY TWOJE DANE BĘDĄ UŻYWANE DO PROFILOWANIA?
Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
 
10.   JAK WYGLĄDA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH, GDY UBIEGASZ SIĘ O ZATRUDNIENIE W DERMAPOLIS?
Jeżeli kontaktujesz się DERMAPOLIS, by przesłać zapytanie o zatrudnienie, CV, list motywacyjny i ubiegasz się o zatrudnienie, rolę administratora Twoich danych osobowych pełni:
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Dermatologiczny dr n. med. Edyta Gębska (dalej w skrócie: DERMAPOLIS), ul. Św. Barbary 14, 41-500 Chorzów, NIP 6481948140, tel. tel. +48 32 748 55 08, +48 600 041 500, adres e-mail: biuro@dermapolis.pl.
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji lub przygotowania umowy. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych wiąże się z wykonywaniem przez administratora obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa o działalności leczniczej, przepisy dotyczące wykonywania zawodów medycznych, prowadzenia badań klinicznych, a w przypadku kandydatów do pracy art. 221 § 1, 2, 4, 5 Kodeksu pracy), jak również uzyskaniem Twojej zgody na przetwarzanie danych kontaktowych lub dodatkowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku kandydatów do pracy art. 221a § 1 Kodeksu pracy).
Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom świadczącym stałą obsługę prawną na rzecz Administratora, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowo- rachunkowe, zapewniającym rozwiązania techniczne i organizacyjne na potrzeby Administratora. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych, ani sprzedawane komukolwiek.
Dane osób ubiegających się o zatrudnienie, których kandydatury nie zyskały akceptacji są usuwane niezwłocznie. Dane osobowe gromadzone na podstawie zgody są usuwane również w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie tychże danych. W razie zatrudnienia, okres przechowywania danych zostanie Ci odrębnie wskazany.
Na zasadach określonych w RODO, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a nadto wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odnośnie danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, masz prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, przy czym przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostaje legalne.
Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa pracy, ubezpieczenia społecznego lub ustawy o działalności leczniczej i ustaw regulujących zasady wykonywania zawodów medycznych jest obowiązkowe, a w razie ich nieudostępnienia nie jest możliwa współpraca z administratorem w ramach stosunku pracy, praktyk stażu, umów cywilnoprawnych.
Udostępnienie danych przetwarzanych wyłącznie za Twoją zgodą jest dobrowolne, a ich niepodanie nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem